Action points

 • Increasing the number of management staff and capacity in NP Sharri (currently 18 employees, according to the management plan 52 employees are needed)
 • Budget allocation dedicated for the capital investments in NP
 • Zoning of the park
 • Prevention of illegal logging through sustainable forest management by protection zones
 • Prevention of illegal hunting/poaching
 • Strict supervision of constructions based on the spatial and management plan
 • Prohibition of the construction of hydropower plants within the NP
 • Preventing and monitoring of forest fires
 • Protection of the river basin and preventing water pollution
 • Wastewater treatment and waste management

Veprimet Emergjente

 • Rritja e numrit të stafit menaxhues dhe ngitja e kapaciteteve në PK Sharri (aktualisht 18 punëtorë, sipas planit menaxhes nevojiten 52 punëtorë)
 • Ndarja buxhetore e dedikuar për investime kapitale në Parkun Kombëtar
 • Zonimi i parkut
 • Parandalimi i prerjeve të paligjshme përmes menaxhimit të qëndrueshëm të pyjeve sipas zonave mbrojtëse
 • Parandalimi i gjuetisë së paligjshme
 • Mbikëqyrja e rreptë e ndërtimeve bazuar në planin hapësinor dhe atë menaxhues
 • Ndalimi i ndërtimit të hidrocentraleve brenda Parkut Kombëtar
 • Parandalimi dhe monitorimi i zjarreve pyjore
 • Mbrojtja e pellgjeve të lumenjëve dhe parandalimi i ndotjes së ujit
 • Trajtimi i ujërave të zeza dhe menaxhimi i mbeturinave